Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Idź do spisu treści

Menu główne

Przedmiot działalności

 
Celem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie same pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Burmistrza Sędziszówa. Do zadań tych należy w szczególności:

 • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.

 • Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z usług mogą korzystać także osoby, które nie są klientami Ośrodka. Odpłatność za usługi jest zależna od dochodu osoby zgłoszonej do opieki).

 • Udzielanie pomocy w formie posiłków.

 • Praca socjalna.

 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.

 • Obsługa Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Formy oferowanej pomocy wymagające przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc:

 • usługowa - usługi pielęgnacyjne i pomoc w prowadzeniu gaospodarstwa domowego

 • rzeczowa - przyznanie gorącego posiłku, odzieży

 • instytucjonalna - pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga - odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub przedstwiciela ustawowego

 • finansowa - przyznawana w oparciu o kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, po udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.


Ośrodek świadczy pracę socjalną oraz bezpłatne poradnictwo w miejscu zamieszkania klienta jak i na terenie Ośrodka. Zakres tej pomocy obejmuje:

 • udzielenie informacji na temat przysługujących uprawnień

 • udostępnienie informacji dot. domów pomocy społecznej, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych wraz z ich ofertą

 • pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych

 • pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych

 • konsultacje psychologiczne

 • pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja środowiska lokalnego, wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego